گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم تربیتی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها