گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

سمينارها و سخنراني ها

:: استفاده از آواز پرندگان در تاکسونومی

محل ارائه : دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم، سالن چمران
تاریخ برگزاری : 1398/09/05
چگونگی حضور : سخنران


:: بیولومی نسانس در جانوران

محل ارائه : دانشگاه یاسوج
تاریخ برگزاری : 1382/09/13
چگونگی حضور : سخنران1