امیر ویسی
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها