گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: کارگاه طراحی آزمایش

محل ارائه : دانشگاه ازاد
تاریخ برگزاری : 1397/10/06
چگونگی حضور : سخنران1