گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك

سمينارها و سخنراني ها

:: Multichannel RRKM-TST Study of the Reaction of Imidogen Radical with NO

محل ارائه : Khajeh Nasir University
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: The dynamics of the reaction of Oxygen with cyclopropyl on an interpolated potentional energy surface.

محل ارائه : Mazandaran University
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: MULTICHANNEL RRKM-TST STUDY OF THE REACTION OF NH2 WITH ATOMIC OXYGEN

محل ارائه : Khajeh Nasir University
تاریخ برگزاری : 1392/07/29
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Direct-dynamics VTST study of reaction of ethanol with fluoro radical

محل ارائه : Mazandaran University
تاریخ برگزاری : 1392/08/07
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Kinetic and Thermodynamic study of Molecule 6-Amino-3-Hydroxy- 3,4-Dimethyl-1-Phenyl-2,3- Dihydropyrano[3,4-C]Pyrrole-7- Carbonitrile in the gas phase

محل ارائه : University of Tehran
تاریخ برگزاری : 1393/06/12
چگونگی حضور : شرکت کننده1