گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: عملكرد توليدي، تركيب اسيدهاي چرب زرده و خصوصيات تخم مرغ مرغان بومي تغذيه شده با دانه كتان

محل ارائه : همایش ملی دام و طیور کشور -شمال
تاریخ برگزاری : 1392/06/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثيرسطوح مختلف عصاره روغني و آبي گل بابونه بر فراسنجه هاي خوني و عملكرد جوجه هاي گوشتي

محل ارائه : هفتمين كنگره علوم دامي ايران- نهران
تاریخ برگزاری : 1395/06/17
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثير تغذيه دانه تريتيكاله بر ويژگيهاي اندامهاي گوارشي و توليد مثلي مرغهاي مادرتخمگذار بومي فارس

محل ارائه : چهارمين سمينار ملي مديريت پرورش دام، طيور و آبزيان -کرمان
تاریخ برگزاری : 1396/06/16
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثير تغذيه دانه تريتيكاله بر رنگ زرده و كيفيت تخم مرغ مرغهاي مادر تخمگذار بومي فارس

محل ارائه : چهارمين سمينار ملي مديريت پرورش دام، طيور و آبزيان -کرمان
تاریخ برگزاری : 1396/06/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثير محدوديت خوراكي وعده اي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

محل ارائه : هفتمين كنگره علوم دامي ايران- نهران
تاریخ برگزاری : 1395/06/17
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسي ارتباط جنبايي و زندهماني با ميزان يكپارچگي غشا اسپرمهاي منجمد در گاو هلشتاين

محل ارائه : چهارمين سمينار ملي مديريت پرورش دام، طيور و آبزيان -کرمان
تاریخ برگزاری : 1396/06/15
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثير زمان هاي مختلف استفاده از eCG بر عملكرد توليدمثلي ميش هاي لك قشقايي در شرايط پرورش عشايري

محل ارائه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1398/07/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثير مدت استفاده از اسفنج هاي پروژسترون دار در فصل توليدمثلي بر عملكرد توليدمثلي بزهاي ممسني

محل ارائه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1398/07/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسي تغييرات بيان ژن اچ اس دي در دوره بلوغ خروس هاي بومي

محل ارائه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1398/07/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: بررسي تغييرات بيان ژن گيرنده آندروژني در دوره بلوغ جنسي خروس هاي بومي

محل ارائه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1398/07/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Effects of addition of different sugars and antioxidants to extender on quality of Afshari ram frozen semen

محل ارائه : Newcastle, New South Wales
تاریخ برگزاری : 1393/05/23
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Effect of melatonin on in vitro stored semen quality and fertility of Fars indigenous roosters of Iran

محل ارائه : Newcastle, New South Wales
تاریخ برگزاری : 1393/05/23
چگونگی حضور : شرکت کننده1