ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

سمينارها و سخنراني ها

:: Effect of external electric field in a GaAs/AlAs quantum dot

محل ارائه : کنفرانس شیمی فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1390/06/01
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: Simultaneous Effects of Temperature, Magnetic Field and Finite Width on Chemical Potential and Susceptibility of Two-Dimensional electron Gas

محل ارائه : کنفرانس شیمی فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1393/06/01
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثیر عدم تطابق ثابت دی الکتریک بر انرژی بستگی ناخالصی در نقطه کوانتومی بیضوی

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1392/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثیر میدان الکتریکی وابسته به زمان بر ترازهای انرژی ناخالصی در نقطه کوانتومی در حضور میدان مغناطیسی

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1391/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثیر همزمان دما و میدان بر انرژي بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی GaAs /GaAlAs

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1391/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثير همزمان فشار و ميدان ليزر بر انرژي بستگي ناخالصي در سيم كوانتومي GaAs/Ga(1-η)Al(η)As

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1390/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تاثير ميدانهاي خارجي بر انرژي بستگي ناخالصي خارج از مركز در نقطه كوانتومي کروی با پتانسيل سهموي

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1389/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: ترازهاي انرژي حلقه هاي كوانتومي در حضور ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1388/06/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: تأثير ميدان مغناطيسي خارجي بر انرژي بستگي ناخالصي وخودقطبيده گي در سيم كوانتومي مستطيلي

محل ارائه : کنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری : 1388/06/01
چگونگی حضور : شرکت کننده1