گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تاثير بازي هاي آنلاين يادگيري و به خاطر سپاري واژگان زبان آموز بزرگسال

نام دانشجو : اناهیتا اشینه
رشته دانشجو : اموزش انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 20239:: مطالعه ي پيكره شناسي نحوه ي ارائه ي افعال كمكي وجهي در كتاب هاي درسي زبان انگليسي دوره ي متوسطه اول و دوم ايران

نام دانشجو : رضا میرشکاری
رشته دانشجو : اموزش انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 20243:: اثير استفاده از استراتژي نقشه مفهومي بر مبناي كامپيوتر بر فراگيري واژگان توسط زبان آموزان ايراني

نام دانشجو : مارال دریانی
رشته دانشجو : اموزش انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 250118:: مطالعه ي پيكر محور استفاده ي كلمات همايند توسط زبان اموزهاي ايراني آيلتس و پري آيلتس

نام دانشجو : شیرین خیر
رشته دانشجو : اموزش انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/10/05
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 22144
1