مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

پايان نامه ها

:: مطالعه تاثیر شیب بستر آبخوان آزاد بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در اثر بارش با مدل‌سازی عددی

نام دانشجو : محدثه خیری
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: ارزیابی عددی تاثیر حوضچه‌های تغذیه مصنوعی بر سطح سفره‌های آب زیرزمینی

نام دانشجو : محمد صالحی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: بررسی پایداری ترانشه‌های مستعد لغزش با استفاده از تکنیک فتوگرامتری (مطالعه موردی: جاده یاسوج-کاکان)

نام دانشجو : مجید خیامی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: بررسي عددی رفتار مهارهای عمودی چند صفحه‌ای در خاک دانه‌ای

نام دانشجو : اسما انصاری
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/09/30
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: مطالعه عددی تاثیر توأم بارش و جاده بر پایداری شیبهای خاکی

نام دانشجو : علی رضائی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/07/04
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: توزيع تنش اطراف تونلهای نيمدايرهای به روش تحليلی (توابع مختلط) و مقايسه با نتايج تحليل عددی

نام دانشجو : سید محمدصادق آل محمد
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/08/08
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر زهکش افقی در شیب بالادست بر پایداری سد خاکی در شرایط تخلیه سریع مخزن به کمک مدل‌سازی آزمایشگاهی

نام دانشجو : حامد لشکری مهر
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/08/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزیابی عددی کارآیی پرده آب‌بند در کنترل نشت از سد بتن غلتکی (RCC) واقع بر ساختگاه سنگی: مطالعه موردی سد بتن غلتکی هایقر

نام دانشجو : میلاد رحیم پور
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/21
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي عددي اثرات توپوگرافي و لايه بندي زيرسطحي بر بزرگ نمايي پاسخ لرزه اي ساختگاه بررسي موردي تپه دانشگاه ياسوج

نام دانشجو : محمد درودگرنژاد
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/02/27
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: مطالعه عددي تاثير ژئوسل بر ظرفيت باربري پي هاي گسترده تحت بارگذاري تركيبي

نام دانشجو : میثم قاسمی زاده
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: مطالعه تاثير اندركنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه اي سطح زمين و ساختمان واقع بر آن با مدل سازي عددي

نام دانشجو : آرش سروی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغییرپذیری خاک و تغذیه سطحی

نام دانشجو : جهانپور منفرد
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: مطالعه تأثیر فضاهای زیرزمینی با هندسه سه‌بعدی بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین به کمک مدل‌سازی عددی

نام دانشجو : عماد محمدعلیزاده
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/15
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی عددی تاثیر ژئوفوم به عنوان مصالح خاکریز در تونل‌های کند و پوش بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین و نیروهای داخلی سازه تونل

نام دانشجو : صدری شادابی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته

نام دانشجو : زهرا حیدری نقدعلی
رشته دانشجو : عمران-ژئوتکنیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :
1 2