گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

پايان نامه ها

:: دولت پهلوي دوم و برنامه هاي زيست محيطي در ايران(1357-1320ش)

نام دانشجو : افشین کاظمی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/09/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي وضعيت اجتماعي فرودستان شهري در جامعه ايران عصر قاجاريه با اتكاء به سفرهاي خارجي

نام دانشجو : زیبا طاهری اصل
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بازتاب باورهاي ديني ايرانيان در سفرهاي اروپاييان عصر قاجار

نام دانشجو : سمیرا دانش دوست
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/25
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مكتب خانه ها و مدارس نوين در شهرستان هاي بوشهر و دشتستان از آغاز قاجاريه تا پايان دولت پهلوي اول

نام دانشجو : حسین کوهکن
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/05/03
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: جايگاه سياسي اجتماعي ، اقتصادي زنان ايلات و عشاير جنوب ايران در عصر قاجاريه

نام دانشجو : مرضیه خواجه ربانی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/21
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1