گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

پايان نامه ها

:: بررسي اسكلتوكرونولوژي در قرورباغه سبز لوانت pelophylax bedriagae camerano. ۱۸۸۲در مناطق مختلف استان كهگيلويه و بويراحمد

نام دانشجو : مریم خالوئی
رشته دانشجو : بیوسیستماتیک جانوری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/21
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : ۱۸۰۱۲:: بررسي ريخت شناسي و رژيم قورباغه ي مردابي(۱۷۷۱) ......... در شاليزهاي سر فارياب واقع در دهدشت استان كهگيلويه وبويراحمد

نام دانشجو : فاطمه بام زر
رشته دانشجو : بیوسیستماتیک جانوری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/08/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه : ۱۶۲۱۵:: بررسي اكولوژي توليد داركوب سرسرخ در استان كهگيلويه و بويراحمد

نام دانشجو : محمديان كريك فرشاد
رشته دانشجو : Biosystematic
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : ۱۶۴۷۵:: بررسي توليد مثل زنبور خوار اروپايي (..........) در استان كهگيلويه و بويراحمد

نام دانشجو : احسان نیک زاده
رشته دانشجو : زیست شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/12/04
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 18124:: ررسي انتخاب زيستگاه چكاوك هدهدي alaemon alaudipes در استان بوشهر

نام دانشجو : زهرا رمضانی
رشته دانشجو : زیست شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 7378893:: مطالعه‌ي ريخت¬شناسي و بررسي فلز سنگين جيوه¬ي موجود در بافت‌هاي گنجشك رودخانه‌اي (Dead Sea Sparrow) با نام علمي (Passer moabiticus) در تالاب هورالعظيم

نام دانشجو : حسام پور ابراهيم
رشته دانشجو : زیست شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 54979932:: ررسي انتخاب زيستگاه چكاوك گندم زار (Melanocorypha calandra)، در اطراف شهر ياسوج، استان كهگيلويه و بويراحمد

نام دانشجو : هادياني فر فرشته
رشته دانشجو : cdsj akhsd
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 96732725
1