گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

:: ر محلول پاشي عناصر كم مصرف آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي سويا تحت شرايط تنش خشكي در منطقه شهركرد

نام دانشجو : مرضیه جلیل شش بهره
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي اثر تنش خشكي و تنظيم كننده رشد گياهي سايكوسل بر رشد و عملكرد كتان روغني

نام دانشجو : مسعود رنجبر
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: واكنش گلرنگ بهاره به نيتروژن و كلرمكوات كلريد در تراكم هاي مختلف بوته در ياسوج

نام دانشجو : میترا معراجی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تاثير سطوح مختلف پليمر سوپر جاذب و كود دامي بر خواص كمي و كيفي سويا تحت تنش خشكي

نام دانشجو : خدیجه روستایی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تاثير شوري بر جوانه زني خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد ارقام گلرنگ

نام دانشجو : زهرا جوادی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تاثير تنش خشكي بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره در ياسوج

نام دانشجو : مینا معراجی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رهمكنش نيترات كادميوم و ساليسيليك اسيد بر جوانه زني بذر و خصوصيات فيزيولوژيك گلرنگ رقم صفه

نام دانشجو : خدیجه بادپا
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: برهمكنش تنش خشكي و تلقيح مايكوريزا بر عملكرد كمي و كيفي گياه رازيانه

نام دانشجو : صدیقه قیصری زردک
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/12/19
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ثر ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر جوانه زني بذر و برخي خصوصيات فيزيولوژيك سويا رقم ويليامز تحت تنش شوري

نام دانشجو : الناز شهبازی زاده
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزيابي عملكرد زعفران در آرايش و تراكم هاي مختلف بوته در كشت بين درختان سيب در سميرم

نام دانشجو : احسان موسوی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي اثر سولفات روي بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيك گياه اسفرزه در تنش شوري

نام دانشجو : پروانه حسین زاده
رشته دانشجو : ریست شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/07/20
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: اثر سطوح مختلف نيتروژن كودهاي زيستي و نانو نيتروژن در عملكرد وكارايي مصرف نيتروژن سويا رقم ويليامز در منطقه داراب

نام دانشجو : سمیه شعبانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/20
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: اثير اسيد ساليسيليك بر جوانه زني بذر و برخي صفات فيزيولوژيك گياه خرفه تحت تنش شوري

نام دانشجو : زهره دهقان
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: رهمكنش تنش خشكي و محلول پاشي عناصر روي و بر بر عملكرد كمي و كيفي و برخي خصوصيات فيزيولوژيك كنجد در منطقه زرقان فارس

نام دانشجو : مرضیه میثاق
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/18
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: اثر تيمارهاي مختلف بر بهبود بنيه و خصوصيات فيزيولوژيك بذر رازيانه

نام دانشجو : محدثه زارع
رشته دانشجو : علوم و تکنولوژی بذر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/07/14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1 2