گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

:: ارزيابي پاسخ كتان روغني

نام دانشجو : راضیه حیدری
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/03/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تاثير آبياري تكميلي و كود زيستي فسفره بر عملكرد

نام دانشجو : یار محمد محرابی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/24
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزيابي تاثير تاريخ كشت و ميكوريزا بر عملكرد ارقام عدس

نام دانشجو : حسین شجاعی مقدم
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: اثر نيتروژن و نيتركسين بر عملكرد كمي، كيفي و كارايي مصر اب و نيتروژن در گياه سر خارگل

نام دانشجو : مرضیه جلیل شش بهره
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/10/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزيابي تلقيح قارچ مايكوريزا و سطوح مختلف فسفر بر شاخهص هاي رشدي و عملكرد كمي و كيفي سيب زميني

نام دانشجو : مصطفی قبادی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/04/03
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: برهم كنش قطع آبياري و كود شيميايي و زيستي نيتروژنه

نام دانشجو : میترا معراجی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/11/26
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: اثر آبياري تكميلي بو محلول پاشي سلنيوم بر صفات رزاعي و فيزيولوژيك دو رقم كلزا (Brassica napus L.) تحت شرايط نيمه گرمسيري

نام دانشجو : رهام محتشمی
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1400/04/20
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: پاسخ هاي مورفوفيزيولوژيك سياهدانه

نام دانشجو : رحماني وحيده
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 17320:: أثير كاربرد كود مرغي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و جذب عناصر غذايي عدس (Lens culinaris L.) و اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در سامانه كشت مخلوط در منطقه سميرم

نام دانشجو : كاوه مجيد
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 17771:: رزيابي تاثير كودهاي زيستي و شيميايي فسفره بر عملكردو كارايي مصرف فسفر كلزا در منطقه دشتروم ياسوج

نام دانشجو : صادقي مژگان
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 19024632:: اثير كاربرد كود زيستي و شيميايي نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي مصرف نيتروژن

نام دانشجو : سهرابي حسن اباد طاهره
رشته دانشجو : فیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 20509
1