رسول رضایی
گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: مهار زیستی بیماری سوختگی باکتریایی گردو با استفاده از باکتری‌های رورست در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

نام دانشجو : صدیقه ستوده
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 19285:: بررسی اثر ضد باکتریایی چند عصاره‌ی گیاهی بر بیماری پژمردگی باکتریایی و لکه قهوه‏ای لوبیا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه.

نام دانشجو : مهوش خلف
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 19287:: کارایی باکتری Rhizobium sp. و ترکیبات میکروارگانیسم های موثر (Effective Microorganisms)در رشد لوبیای آلوده به باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

نام دانشجو : اسماعیل طیبی خواه
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/03/03
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 20564:: بررسي امكان بيو كنترل تلفيقي بيماري پوسيدگي فوزاریومی

نام دانشجو : امین آذریان
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسي وراثت پذيري صفات مقاومت به بيماري باكتريايي

نام دانشجو : فاطمه کریمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/27
نوع همکاری : استاد مشاور دوم
کد پایان نامه ::: بررسی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی Pseudomonas syringae¬¬ pv. Syringae) ) گندم نان ( Triticum aestivum L) با استفاده از صفات بیوشیمیایی به وسیله نشانگر ISSR

نام دانشجو : سیده زهرا فاطمی فرد
رشته دانشجو : اصلاح نباتات
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی اثر باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و قارچ Trichoderma harzianum در تولیدمثل نماتد M. javanica و رشد گوجه‌‌فرنگی در شرایط گلخانه

نام دانشجو : لیلا مسحنه
رشته دانشجو : نماتدشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/28
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: تاثیر برخی از عناصر پرمصرف بر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه‌ای بادمجان

نام دانشجو : سمانه مظفریان
رشته دانشجو : نماتدشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/25
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: اثر بازدارندگی باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens و عصاره گیاهان تاتوره و مورد بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نام دانشجو : علی معززی خو
رشته دانشجو : نماتدشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی هم¬کنش بین باکتری Ralstonia solanacearum و نماتد Meloidogyne javanica در گوجه¬فرنگی

نام دانشجو : معصومه پناهی
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/31
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: تأثیر وقوع هم‌زمان Pseudomonas syringae pv. syringae و Meloidogyne javanica در لوبیا در شرایط گلخانه

نام دانشجو : آمنه صادقی
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/30
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: امكان مهار زيستي پاتوتيپ هاي Xantamonas citri subsp. Citri با استفاده از باكتري هاي اپي فيت در شرايط آزمايشگاه و گلخانه

نام دانشجو : زهرا فتحی
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ردیابی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri عامل شانکر مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی مقاومت سویه‌های مختلف به ترکیبات مسی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نام دانشجو : ساره حیدرپناه
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/25
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی سویه¬های باکتری Xanthamonas citri subsp. citri عامل شانکر مرکبات با استفاده از نشانگر ISSR

نام دانشجو : زهره ابراهیمی
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ارزیابی فعالیت برخی آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانت در گیاه برنج تحت تنش باکتریXanthomonas oryzae pv. oryzaeعامل سوختگی باکتریایی برنج

نام دانشجو : مائده اکبری
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/14
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1 2