گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: تأثیر منابع مختلف کود فسفره بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) رقم پارسا

نام دانشجو : صائب جلال پور
رشته دانشجو : آگروتگنولوژی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/07/22
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1