گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: بررسي مقايسه اي عملكرد نزاريان در ارتباط با سلجوقيان، خوارزمشاهيان و عصر تسلط مغولان بر ايران

نام دانشجو : خدیجه امیری مهر
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9131:: بررسي مقايسه اي سياست مذهبي شاه عباس اول با نادر شاه افشار

نام دانشجو : زهرا گلی اقاجری
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9121:: مقايسه عملكرد خاندان آل مذكور وتنگستاني درقرن 13و12 هجري قمري

نام دانشجو : سجاد احمدی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 8095:: بررسي موقعيت شيعيان دوازده امامي و ارتباط با اسماعليان نزاري در عصر سلجوقي

نام دانشجو : زهره محمدی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9331:: تاثير نگرش مذهبي صفويان در ارتباط با دولتهاي همسايه

نام دانشجو : همت اله دانش
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9089:: بررسي مقايسه اي جايگاه شيعيان دوازده امامي در ايران عصر آل بويه (334-447ق ) وسلجوقي( 447-656 )

نام دانشجو : مدینه عطایی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9088:: بررسی مقایسه ای روابط خارجی شاه عباس اول ونادرشاه افشار

نام دانشجو : زیبا قاسم پور
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/23
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9363:: سياست مذهبي عباسيان در ارتباط با شيعيان طي سالهاي 132- 247

نام دانشجو : حمیده یوسفی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9332:: نقش دين در سياست خارجي عصر ايلخانان

نام دانشجو : نسیبه رییسی وانانی
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 9125:: بررسي مقايسه اي رابطه ي خلافت عباسي با آل بويه و سلجوقيان

نام دانشجو : زهرا کلانتری
رشته دانشجو : تاریخ
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/09/09
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه : 8095
1