گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك

پايان نامه ها

:: بررسي سينتيكي واكنش اتان با راديكال تري كلرو متان

نام دانشجو : سيده ليلا هاشمي دشتكي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/01
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه سينتيكي واكنش توتومري يوراسيل در فاز گازي

نام دانشجو : زهرا ديلمي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/01
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي ديناميكي واكنش 6. 3- دي هيدرو-12 اچ - پيران با راديكال هيدروكسيل

نام دانشجو : الهام باولي بهمئي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه تاتومري متيل يوراسيل در فاز گازي و فاز آبي

نام دانشجو : اكرم نوشادي زاده
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه سينتيكي واكنش توتومري سيتوزين در فاز گازي

نام دانشجو : مهروش شوري
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه سينتيكي تجزيه گرمايي دي كلرو دي فلوئورو متان

نام دانشجو : فريدون هوشمندي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/27
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: دينامييك واكنش راديكال آمين با اتم اكسيژن با درون يابي سطح انرژي پتانسيل

نام دانشجو : محبوبه قرباني
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ديناميك واكنش راديكال ايميدوژن با نيتريك اكسيد به كمك درون يابي سطح انرژي پتانسيل

نام دانشجو : فهيمه ليراوي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/11/29
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه¬ي مسير توليد اتيلن¬اكسيد از واكنش اتيلن با راديكال هيدروكسيل

نام دانشجو : هاشم دستخون
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسي سينتيكي واكنش اتانول با راديكال فلوئور

نام دانشجو : ژاله سعدآبادي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: ديناميك واكنش اكسيژن با سيكلو پروپيل با درون يابي سطح انرژي پتانسيل

نام دانشجو : زهرا قزل بيگلو
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعات تجربي و نظري نانو سيال هاي بر پايه نانو ساختارهاي كربني

نام دانشجو : سيدعلي محمد ميرسعيدي
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: مطالعه سطح انرزي پتانسيل چند بعدي براي واكنش

نام دانشجو : صباح افروز
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/04/01
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه تاتومري هاي آدنين بر پايداري DNA و RNA, بر هم كنش راديكال هاي آزاد و فلزات با آدنين و ديناميك واكنش H2 + NH

نام دانشجو : رحمن پاداش
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/04/23
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: مطالعه ديناميك مولكولي واكنش اتمسفري (H + HCN) و واكنش احتراقي (OH + NH)

نام دانشجو : راضيه شرف ديني
رشته دانشجو : شیمی فیزیک
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/06/10
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1 2