گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی

پايان نامه ها

:: به كارگيري قارچ گونه Aspergellus oryzae براي كاهش تانن هاي ميوه ي درخت بلوط

نام دانشجو : سید میثم ابراهیم حسینی
رشته دانشجو : علوم دام
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه : 1356:: بررسي امكان مهارزيستي عامل بيماري بوته ميري خيار با جدايه هاي

نام دانشجو : محمد حاجی
رشته دانشجو : بیماری شناسی گیاهی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 10/07/2014
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه : 7662
1