گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: تاثیر سطوح گوناکون جیره بر ویژگی بافت شناسی بیضه و غلظت هورمون های جنسی خروس های بومی در دوره بلوغ

نام دانشجو : پگاه میرشکاران
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی بیان ژن هورمون¬های آدیپونکتین و لپتین و تغییرات شمار یاخته¬های سرتولی و لایدیگ در بیضه¬های خروس¬های بومی فارس در دوره بلوغ جنسی

نام دانشجو : زهرا شهبازی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: بررسی بیان ژن اینترلوکین های 1 و 6 در بیضه و ویژگی های اسپرم خروس در دوره¬ی بلوغ

نام دانشجو : رضا خستوانه
رشته دانشجو : فیزیولوژی دام
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: - بررسی ریخت شناسی بیضه و بیان ژن استار قبل و بعد از بلوغ جنسی خروس های بومی فارس.

نام دانشجو : زهرا حشمتی پور
رشته دانشجو : فیزیولوژی دام
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه ::: - بررسی تغییرات غلظت استروئید های خون و بیان ژن پرولاکتین در دوره بلوغ جنسی خروس های بومی فارس.

نام دانشجو : سینا لوهاری
رشته دانشجو : فیزیولوژی دام
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1