گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

پايان نامه ها

:: ردیابی برخی از آفت¬کش¬های پرمصرف محصولات و پساب زیست بوم¬های کشاورزی و بررسی فرایند تخریب آن¬ها

نام دانشجو : آیلین رسایی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 2- شناسایی، تعیین ساختار و استخراج مواد موثره¬ی اسانس گیاهان رزماری، اسطوخودوس و اکالیپتوس و بررسی قابلیت حشره¬کشی آ¬ن¬ها روی شپشه¬ی گندم و سفیدبالک

نام دانشجو : فریده عرج پور
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 3- شناسایی، تعیین ساختار و استخراج مواد موثره¬ی گیاهان زنجبیل، گشنیز و زیره¬ی سبز و بررسی قابلیت حشره¬کشی آ¬ن¬ها روی کنه¬ی تارتن دو لکه¬ای و سوسک چهار نقطه¬ای حبوبات

نام دانشجو : رویا عزیزی نثار
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 4- پاسخ¬های بیولوژیک کنه¬ی شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)نسبت به تراکم¬های مختلف کنه¬ی تارتن دو لکه¬ای و مگس سفید گلخانه

نام دانشجو : پروین اسدی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 1- بررسی توانایی رقم عسکری انگور برای جبران خسارت ناشی از نسل گل¬خوار کرم خوشه¬خوار با شبیه¬سازی خسارت در سی¬سخت

نام دانشجو : سعادت کاظمزاده
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 2- پاسخ¬های جمعیتی کنه¬ی شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) به رژیم¬های مختلف غذایی، مقدمه¬ای بر امکان پرورش انبوه

نام دانشجو : مرضیه جهانبازی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: 3- ارزیابی اثرات ذخیره سازی سرمایی بر کارایی بیولوژیک کنه ی شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)

نام دانشجو : زینب رحیمی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه :در حال اجرا
:: بررسی اثر حشره¬کشی اسانس برخی از گونه¬های گیاهی و سم پالیزین روی سفیدبالک پرورش یافته روی گل رز

نام دانشجو : اصغر میرزاپور
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور دوم
کد پایان نامه ::: کنترل بیولوژیک تلفیقی کنه¬ی تارتن دو لکه¬ای Tetranychus urticae با استفاده از کنه¬ی شکارگر Neoseiulus cucumeris و قارچ بیمارگر Beauveria bassiana

نام دانشجو : مصطفی زمانپور
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: تعاملات زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae با زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae) در برنامه¬های مدیریتی Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)

نام دانشجو : زهرا علیزاده گل سفیدی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: برهم¬کنش¬های قارچ¬های بیمارگر Beauveria bassiana و زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym.:Braconidae) در مدیریت تلفیقی شته ی جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)

نام دانشجو : زینب نجفی سی¬سخت
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: ارزیابی نیروهای پایین-بالای برخی گیاهان میزبان گلخانه¬ای روی کارایی بیولوژیک کنه¬ی تارتن دولکه¬ای Tetranychus urticae و کنه¬ی شکارگر آن Typhlodromus bagdasarjani. مطالعه¬ی موردی سیستم غذایی سه سطحی

نام دانشجو : افسون آزادی قورت
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی سیستم عصبی مرکزی و سلول¬های عصبی-ترشحی در زنبورهای بالاخانواده¬ی Apoidea برای درک اهمیت آن¬ها در مطالعات تبارشناسی

نام دانشجو : یونس رستمی
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: بررسی روابط متقابل سطوح سه¬گانه¬ی غذایی بین ارقام مختلف گوجه¬فرنگی، شب¬پره¬ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)

نام دانشجو : نسرین حیدری
رشته دانشجو : حشره شناسی کشاورزی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه ::: اثر بازدارندگی عصاره¬ی گیاهی پنیرک، شقایق وحشی و گردو بر نماتد ریشه¬گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نام دانشجو : مرضیه علی¬¬کرمی
رشته دانشجو : نماتدشناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور اول
کد پایان نامه :
1 2 3