ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

:: بررسی انرژی اندرکنش الکترون-الکترون در نقطه کوانتومی

نام دانشجو : سیده فاطمه حسینی
رشته دانشجو : فیزیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 01/01/1900
نوع همکاری : استاد راهنمای اول
کد پایان نامه :
1