غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/07/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه Aerodynamics
یک شنبه Advanced Math (PhD) Gas Dynamics
دو شنبه Aerodynamics
سه شنبه Advanced Math (PhD)
چهار شنبه Gas Dynamics
پنج شنبه
جمعه