گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استاديار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه حضور نگارش پیشرفته خواندن پیشرفته مشاوره
یک شنبه حضور تهیه مطالب درسی مشاوره جلسه گروه
دو شنبه حضور تهیه وتدوین مطالب ارشد مشاوره مشاوره
سه شنبه نگارش پیشرفته مشاوره بررسی کتب درسی مشاوره
چهار شنبه حضور زبانشناسی در اموزش ارشد مشاوره
پنج شنبه
جمعه