گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم زیست پزشکی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/11/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه فیزیولوژی تولید شیر بیوتکنولوژی
یک شنبه جلسه گروه
دو شنبه بیوتکنولوژی
سه شنبه تشریح و فیزیولوژی تشریح و فیزیولوژی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه