گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم زیست پزشکی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/07/03
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه فیزیولوژی پیشرفته
یک شنبه بیوشیمی عمومی بیوشیمی پیشرفته جلسه گروه
دو شنبه
سه شنبه بیوشیمی عمومی بیوشیمی پیشرفته
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه