گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1399/12/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مدارهای منطقی (203) مشاوره دانشجویی
یک شنبه ساختمان داده ها و الگوریتم ها (211) جلسه گروه
دو شنبه سیستم های دیجیتال (114) مدارهای منطقی (202) مشاوره دانشجویی
سه شنبه ساختمان داده ها و الگوریتم ها (114) آزمايشگاه مدارهاي منطقي
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه