گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه فیزیک 2 آزمایشگاه آزمایشگاه فیزیک 1
یک شنبه نقشه کشی قوانین و روابط کار
دو شنبه نقشه کشی فیزیک 1-نقشه کشی
سه شنبه فیزیک 2 رسم فنی
چهار شنبه رسم فنی 2 -نقشه کشی
پنج شنبه
جمعه