گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1403/02/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه فیزیک 2 سیستمهای انرژی 2
یک شنبه آزمایشگاه فیزیک 1
دو شنبه آزمایشگاه فیزیک 2 سیسمهای انرژی
سه شنبه فیزیک 1 رسم فنی 2
چهار شنبه رسم فنی 2 نقشه کشی نقشه کشی
پنج شنبه
جمعه