گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/02/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه/پژوهش نماز و ناهار راهنمایی دانشجویان ارشد بهسازی خاک-112
یک شنبه دینامیک خاک 211 نماز و ناهار جلسه شورای گروه مکانیک خاک 112
دو شنبه دینامیک خاک 211 نماز و ناهار آزمایشگاه خاک راهنمایی دانشجویان ارشد
سه شنبه راهسازی 216 نماز و ناهار مطالعه/پژوهش مهندسی پی 112
چهار شنبه مطالعه/پژوهش نماز و ناهار مکانیک خاک201 روسازی راه 201
پنج شنبه
جمعه