مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مرکز آموزش آزاد مرکز آموزش آزاد نماز و ناهار مرکز آموزش آزاد دینامیک خاک
یک شنبه آزمایشگاه خاک بهسازی خاک-101 نماز و ناهار مکانیک خاک-216 جلسه شورای گروه
دو شنبه مرکز آموزش آزاد مرکز آموزش آزاد نماز و ناهار راهنمایی/مشاوره دانشجویان دینامیک خاک
سه شنبه مرکز آموزش آزاد مرکز آموزش آزاد نماز و ناهار راهسازی 201 مهندسی پی 213
چهار شنبه مرکز آموزش آزاد مرکز آموزش آزاد نماز و ناهار مکانیک خاک-201 روسازی راه -112
پنج شنبه
جمعه