حکیمه شریفی فرد
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/06/30
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه - - - مقدمه ای بر مهندسی شیمی
یک شنبه فرآیند گاز - ریاضیات مهندسی موازنه مواد و انرژی
دو شنبه جلسه گروه - - طراحی پایه و تفضیلی فرآیندها
سه شنبه ریاضیات مهندسی-طراحی پایه و تفضیلی فرآیندها - - موزانه مواد و انرژی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه