گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/12/02
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مقاومت مصالح 1 طراحی اجزای 2
یک شنبه الاستیسیته (کارشناسی ارشد)
دو شنبه طراحی 1 الاستیسیته
سه شنبه طراحی 2 مقاومت مصالح 1 طراحی اجزای 1
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه