گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه شیمی عمومی 2 آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی
یک شنبه آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی جلسه گروه نانوشیمی تجزیه ای
دو شنبه آزمایشگاه مرکزی شیمی عمومی 2 آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی
سه شنبه آزمایشگاه مرکزی جلسه شورای انتشارات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 مشاوره
چهار شنبه نانوشیمی تجزیه ای مشاوره آزمایشگاه شیمی تجزیه2 مطالعه
پنج شنبه
جمعه