گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/10/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه آزمایشگاه مرکزی شیمی تجزیه 1 آزمایشگاه مرکزی
یک شنبه آزمایشگاه مرکزی شیمی تجزیه مهندسی جلسه گروه روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی
دو شنبه روش های جداسازی در شیمی تجزیه آزمایشگاه مرکزی روش های شیمیایی و فیزیکی جداسازی آزمایشگاه مرکزی
سه شنبه آزمایشگاه مرکزی شیمی تجزیه مهندسی آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 آزمایشگاه مرکزی
چهار شنبه شیمی تجزیه1 آزمایشگاه شیمی تجزیه آزمایشگاه مرکزی مطالعه
پنج شنبه
جمعه