گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/09/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه تجزیه پیشرفته
یک شنبه شیمی تجزیه غیر آبی
دو شنبه مباحث نوین در شیمی تجزیه آز شیمی عمومی 1 شیمی تجزیه غیر آبی
سه شنبه آز شیمی عمومی 1 مباحث نوین در شیمی تجزیه
چهار شنبه شیمی تجزیه مهندسی
پنج شنبه
جمعه