گروه آموزشی : آموزشی قراردادی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم سیاسی
مرتبه علمي : استاديار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/07/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه پژوهش پژوهش تاریخ روابط بین الملل مشاوره و راهنمایی
یک شنبه مبانی جامعه شناسی عمومی مشاوره و راهنمایی پژوهش پژوهش
دو شنبه نظریه های مختلف در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد) مسائل نظامی و استراتژیک معاصر پژوهش پژوهش
سه شنبه پژوهش پژوهش نظریه های مختلف در روابط بین الملل (کارشناسی ارشد) تاریخ روابط بین الملل/ مسائل نظامی و استراتژیک معا
چهار شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
پنج شنبه
جمعه