گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه
یک شنبه قوم شناسی
دو شنبه انقلاب مشروطیت تاریخ معاصر ایران
سه شنبه تاریخ تحولات ایران در دوران قاجاریه
چهار شنبه تاریخ تحولات ایران در دوران قاجاریه قرائت متون تاریخی به زبان خارجی(2)
پنج شنبه
جمعه