گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه دفتر دفتر استراحت دفتر دفتر
یک شنبه دفتر بوم شناسی استراحت دفتر دفتر
دو شنبه دفتر جلسه گروه استراحت پرنده شناسی دفتر
سه شنبه دفتر دفتر استراحت بوم شناسی و پرنده شناسی دفتر
چهار شنبه دفتر دفتر استراحت شناخت محیط زیست دفتر
پنج شنبه
جمعه