گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/07/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه هیدرولیک-116 آزمایشگاه هیدرولیک
یک شنبه تحلیل سیستم های منابع آب
دو شنبه تحلیل سیستم های منابع آب/مدیریت سیلاب و خشکسالی
سه شنبه مدیریت سیلاب و خشکسالی مبانی GIS در مهندسی عمران
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه