گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/12/22
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه شیمی آلی فلزی ارشد شیمی عمومی 1
یک شنبه آز. شيمي معدني 2 جلسه گروه
دو شنبه شيمي آلی فلزی ارشد شيمي آلی فلزی کارشناسی
سه شنبه آز. شيمي معدني 2 شيمي آلی فلزی کارشناسی
چهار شنبه شيمي عمومی 1
پنج شنبه
جمعه