گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/11/24
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه حضور در دفتر مشاوره استراحت مشاوره
یک شنبه مشاوره فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش استراحت جلسات گروه
دو شنبه روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی استراحت مشاوره دانشجویان دکتری
سه شنبه تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب مشاوره استراحت مشاوره
چهار شنبه مشاوره مشاوره استراحت مطالعه -
پنج شنبه
جمعه