گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/06/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه حضور در دفتر اکوفیزیولوژی گیاهی استراحت زبان تخصصی
یک شنبه مشاوره اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی استراحت جلسات گروه
دو شنبه فیزیولوژی گیاهان زراعی مشاوره استراحت مشاوره دانشجویان دکتری
سه شنبه مشاوره بیوفیزیک محیطی استراحت آز-فیزیولوژی
چهار شنبه مشاوره زبان تخصصی استراحت مشاوره دانشجویان ارشد -
پنج شنبه
جمعه