گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/06/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه روش تحقیق در علوم جنگل روش های پیشرفته آماری آزاد مشاوره مشاوره آزاد
یک شنبه مشاوره طرح آزمایشات منابع طبیعی -روش های پیشرفته آماری آزاد مشاوره اندازه گیری درختان جنگلی آزاد
دو شنبه اندازه گیری درختان جنگلی مشاوره آزاد روش تحقیق در علوم جنگل - ......................... چوب شناسی و صنایع چوب آزاد
سه شنبه مشاوره .......................... - چوب شناسی و صنایع چوب آزاد مشاوره مشاوره آزاد
چهار شنبه مشاوره طرح آزمایشات منابع طبیعی آزاد مشاوره مشاوره آزاد
پنج شنبه
جمعه