گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/11/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه استاتیک گ1 و 2 رفع اشکال مطالعه
یک شنبه مطالعه آزمایشگاه ترمودینامیک مکانیک سیالات پیشرفته جلسه گروه
دو شنبه استاتیک گروه 1 استاتیک گروه 2 مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه
سه شنبه مطالعه مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک سیالات پیشرفته ----------
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه