رسول رضایی
گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/02/20
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه ويروس شناسي گياهي باكتري شناسي گياهي مقدماتي
یک شنبه ويروس شناسي گياهي شورای گروه مشاوره دانشجویی
دو شنبه بيماري هاي مهم درختان ميوه مطالعه عمليات باكتري شناسي گياهي مقدماتي
سه شنبه عمليات بيماري هاي مهم درختان ميوه مشاوره دانشجویی مطالعه
چهار شنبه مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی
پنج شنبه
جمعه