گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/06/13
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه مطالعه مطالعه نماز و نهار کشاورزی پایدار مشاوره دانشجویان ارشد
یک شنبه اکولوژی کشت مخلوط راهنمایی دانشجویان دکتری نماز و نهار جلسه گروه راهنمایی دانشجویان ارشد
دو شنبه مطالعه راهنمایی دانشجویان دکتری نماز و نهار تولید پایدار گیاهان زراعی مشاوره دانشجویان ارشد
سه شنبه مطالعه جلسه شورای دانشکده نماز و نهار راهنمایی دانشجویان دکتری راهنمایی دانشجویان دکتری
چهار شنبه مطالعه مشاوره دانشجویان ارشد نماز و نهار مطالعه مطالعه
پنج شنبه
جمعه