ابوذر سعادتیان
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1400/02/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه ورزش1 (فوتسال) ورزش1(فوتسال) تربیت بدنی( آمادگی جسمانی) تربیت بدنی (آمادگی جسمانی)
یک شنبه مطالعه مطالعه
دو شنبه ورزش1( والیبال) ورزش 1(والیبال) تربیت بدنی( آمادگی جسمانی) تربیت بدنی (آمادگی جسمانی)
سه شنبه
چهار شنبه ورزش1 (فوتسال) تربیت بدنی( آمادگی جسمانی)
پنج شنبه
جمعه