گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1401/12/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه حضور مطالعه آزمایشگاه آزمایشگاه
یک شنبه آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 کلاس آزمایشگاه
دو شنبه حضور مطالعه مشاوره کلاس
سه شنبه حضور جلسه گروه کلاس کلاس
چهار شنبه آزمايشگاه آزمايشگاه مشاوره مطالعه
پنج شنبه
جمعه