گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1397/07/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه کارگاه اتومکانیک دفتر معاونت اداری و مالی نماز و ناهار ترمودینامیک 2 دفتر معاونت اداری و مالی استراحت
یک شنبه دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی نماز و ناهار راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن جلسه شوراي گروه مهندسی مكانيك استراحت
دو شنبه دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی نماز و ناهار دفتر معاونت اداری و مالی ترمودینامیک -
سه شنبه دفتر معاونت اداری و مالی جلسه هیات رئیسه دانشگاه نماز و ناهار دفتر معاونت اداری و مالی راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد (پایان ن استراحت
چهار شنبه دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی نماز و ناهار دفتر معاونت اداری و مالی دفتر معاونت اداری و مالی استراحت
پنج شنبه
جمعه