راضیه حیاتی
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی مواد و متالورژی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1398/12/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه
یک شنبه بلورشناسی و آزمایشگاه-گروه 1 سرامیکها و دیرگدازها
دو شنبه بلورشناسی و آزمایشگاه-گروه 2 آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد خواص مکانیکی مواد
سه شنبه بلورشناسی و آزمایشگاه-گروه 1 خواص مکانیکی مواد-خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد
چهار شنبه زبان تخصصی بلورشناسی و آزمایشگاه-گروه 2
پنج شنبه
جمعه