گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه رفتار شناسی حیوانات اهلی
یک شنبه جلسه گروه رفتارشناسی حیوانات اهلی
دو شنبه مشاوره دانشجویی پرورش بوقلمون
سه شنبه جلسه دانشکده پرورش بوقلمون
چهار شنبه کارورزی 1
پنج شنبه
جمعه