گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1402/07/30
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه شورای پژوهشی
یک شنبه شورای تحصیلات تکمیلی شورای گروه
دو شنبه سنتز مواد آلی آز-آلی 2
سه شنبه سنتز مواد الی سنتز ترکیبات طبیعی
چهار شنبه آز-آلی مهندسی
پنج شنبه
جمعه