گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 1396/08/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00
شنبه ـوپولوژی جبرانی ارشد حلقه توابع پیوسته
یک شنبه توپولوژی جبرانی ارشد جبر توابع دکتری جلسه گروه
دو شنبه حلقه توابع پیوسته توپولوژی پیشرفته
سه شنبه جبر توابع 1 توپولوژی پیشرفته
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه