غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

زمان امتحان انتقال آب


تاریخ : 1399/04/03
بازدید : 234

لطفا در صورت انصراف اطلاع دهید
zendehbudi@yahoo.com
==================================================
دوشنبه  99/4/9
9:00                آرش حسن شاهی             955631021
9:30                فرید اشنود             955631006
10:00                محمدمهدی   قاسمی          945631060
10:30                محمدرسول ابراهيمی             955631001
11:00                رضا شاکری             955631040
11:30                امید دامن افشان             955631030
12:00                محمدامین حدایقی             955631020
12:30                محمد صابری             955631047
------------------------------------------------------------
15:00  شاهین قزلباش 935631034
16:00  عنایت شهریاری 935631023