گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس مدارهای منطقی


تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 245

Session 1:
Session 2:              
       http://webinar2.yu.ac.ir/pf6swnoft9fy/
Session 3:
Session 4:
Session 5:
Session 6:
Session 7:
Session 8: 
Session 9: 
Session 10:
Session 11: 
Session 12:
Session 13: 
Session 14:
         http://webinar2.yu.ac.ir/pakx8u1eaj09/
Session 15: 
         http://webinar2.yu.ac.ir/p2vovqvmke0v/
Session 16: 
         http://webinar2.yu.ac.ir/phgwnjas6e31/
Session 17:
          http://webinar2.yu.ac.ir/pmzzkp5isoed/ 
Session 18: 
              http://webinar2.yu.ac.ir/pt8rrdjhapa9/
Session 19:
              http://webinar2.yu.ac.ir/p5hkv9o0f66p/
Session 20: