گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس مدارهای منطقی


تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 391

Session 1:
Session 2:              
       http://webinar2.yu.ac.ir/pf6swnoft9fy/
Session 3:
Session 4:
Session 5:
Session 6:
Session 7:
Session 8: 
Session 9: 
Session 10:
Session 11: 
Session 12:
Session 13: 
Session 14:
         http://webinar2.yu.ac.ir/pakx8u1eaj09/
Session 15: 
         http://webinar2.yu.ac.ir/p2vovqvmke0v/
Session 16: 
         http://webinar2.yu.ac.ir/phgwnjas6e31/
Session 17:
          http://webinar2.yu.ac.ir/pmzzkp5isoed/ 
Session 18: 
              http://webinar2.yu.ac.ir/pt8rrdjhapa9/
Session 19:
              http://webinar2.yu.ac.ir/p5hkv9o0f66p/
Session 20:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/po6je8fggvcj/
Session 21:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/pmhl0ji795i7/
Session 22:             
        http://webinar2.yu.ac.ir/pywmwex42709/
Session 23:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/p7t2ufrcxvmi/
Session 24:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/prw9ncj968ti/
Session 25:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/po19j1jdgbc1/             
Session 26:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/pqgx96flrv0v/
Session 27:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/pgm8fnu6ctzx/
Session 28:
              
http://webinar2.yu.ac.ir/p1h2l0k6toln/
Session 29:
               http://webinar2.yu.ac.ir/pmmt4xre0gs4/
Session 30:
               http://webinar2.yu.ac.ir/p1f06i1pc68u/
Session 31:
          http://webinar2.yu.ac.ir/p8qoyunjq34s/