گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس سیستم های دیجیتال 1


تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 165

Session 01:
Session 02:
Session 03:
Session 04:
Session 05:
Session 06: 
Session 07:
Session 08:
Session 09:
Session 10:
Session 11:
Session  12:
Session 13: 
Session 14: 
Session 15: 
                 http://webinar2.yu.ac.ir/p4pvuwj4y1ws/
Session 16: 
Session 17: 
Session 18:  
             
Session 19: 
             
Session 19: 
            
Session 20: 
             
Session 21: