گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس آزمایشگاه مدارهای منطقی